Crvena zvezda isključena iz Lige

Broj: 08-2015/2016
Split,06.02.2016.g.

 O D L U K A

Disciplinski sudac Triglav  vaterpolo lige (u daljnjem tekstu TVL), u disciplinskom postupku protiv VIKTORA JELENIĆA, predsjednika BVK “Crvena Zvezda” i kluba BVK “Crvena Zvezda” iz Beograda, zbog disciplinskog prekršaja iz čl. 36. Disciplinskog pravilnika Triglav vaterpolo lige (u daljnjem tekstu: DP TVL), na temelju čl. 70. 1. 3. DP TVL, dana 06. 02. 2016.,

o d l u č i o   j e

  1. VIKTOR JELENIĆ, predsjednik BVK “Crvena Zvezda” iz Beograda,
  1. BVK “Crvena Zvezda” iz Beograda

o d g o v o r n i  s u

što su dana 31. 01. 2016. u Novom Sadu, pred odigravanje utakmice 12. kola TVL 2015/2016 između VK “Vojvodina” i BVK “Crvena Zvezda”, a nakon što je BVK “Crvena Zvezda” tijekom istog takmičenja već odbila nastupiti na prvenstvenoj utakmici 11. kola dana 29. 01. 2016. u Kragujevcu protiv VK “Radnički” i time počinila prekršaj iz čl. 36. 1. DP TVL i to Viktor Jelenić kao predsjednik BVK “Crvena Zvezda”, znajući da je po zahtjevu BVK “Crvena Zvezda” za registracijom igrača Filipa Kljajevića, Dragana Draškovića i Srđana Aksentijevića za navedeni klub, Upravni odbor TVL 07. 01. 2016. donio Odluku kojom imenovani igrači ne mogu prijeći ni biti registrirani, odnosno nemaju pravo nastupa za BVK “Crvena Zvezda”, a koju Odluku je Upravni odbor TVL verificirao 15. 01. 2016., te je na zapisnik predmetne utakmice u sastav BVK “Crvena Zvezda” ponovno prijavio igrače Filipa Kljajevića, Dragana Draškovića i Srđana Aksentijevića te nakon što je od delegata utakmice Nikole Marjanovića upozoren da imenovani igrači nemaju pravo nastupa, odbio nastupiti bez navedenih igrača i inzistirao na njihovom igranju, poradi čega navedena utakmica nije službeno odigrana, dakle, prvookrivljeni Viktor Jelenić i drugookrivljeni BVK “Crvena Zvezda” iz Beograda odbili nastupiti na prvenstvenoj utakmici, a time je BVK “Crvena Zvezda” iz Beograda u tijeku istog natjecanja ponovila prekršaj iz čl. 36. 1. DP TVL, čime su počinili prekršaj iz čl. 36. 2. DP TVL – neopravdanim nedolaskom na utakmicu i to odbijanjem nastupanja na prvenstvenoj utakmici.

Stoga se okrivljeni Viktor Jelenić i BVK “Crvena Zvezda” kažnjavaju i to:

1.VIKTOR JELENIĆ temeljem odredbe čl. 36. 1. 2. u vezi čl. 13. 3. DP TVL na vremensku kaznu zabranom obavljanja dužnosti u trajanju od 1 (jedne) godine, te se navedena kazna smatra utvrđenom.

Utvrđuje se da je odlukom disciplinskog suca br. 07/15 od 06. 02. 2016. Viktor Jelenić zbog istog prekršaja kažnjen zabranom obavljanja dužnosti u trajanju od 9 mjeseci.

Stoga se Viktoru Jeleniću temeljem odredbe čl. 9.2. DP-a izriče jedinstvena kazna zabranom obavljanja dužnosti u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci.

  1. BVK “Crvena Zvezda” iz Beograda temeljem odredbe čl. 36. 2. DP TVL

kažnjava se:

isključenjem iz natjecanja TVL za sezonu 2015/2016.

Obrazloženje:

Povjerenstvo TVL podnjelo je disciplinsku prijavu protiv BVK “Crvena Zvezda” i Viktora Jelenića, predsjednika i odgovorne osobe navedenog kluba zbog disciplinskog prekršaja iz čl. 36. DP TVL.

Uz prijavu povjerenstvo je dostavilo Odluku Upravnog odbora TVL od 07. 01. 2016., verifikaciju odluke Upravnog odbora TVL od 15. 01. 2016. kao i izvješće Nikole Marjanovića od 01. 02. 2016., delegata utakmice 12. kola TVL, koja utakmica je istog dana trebala biti odigrana između VK “Vojvodina” i BVK “Crvena Zvezda”.

Pozvani da se očituju po predmetnoj disciplinskoj prijavi Viktor Jelenić i BVK “Crvena Zvezda” su u propisanom roku dostavili tražena očitovanja iz kojih u bitnom proizlazi da su igrače Filipa Kljajevića, Dragana Draškovića i Srđana Aksentijevića, obzirom da takmičenje TVL ujedno predstavlja i prvi dio nacionalnog prvenstva Srbije, registrirali po pravilniku o statusu, registraciji i pravu nastupa igrača VSS, a koji Pravilnik nije u suprotnosti s LEN ili FINA regulativom za tu materiju. Također, da su propozicije takmičenja TVL 2015/2016 same sebi kontradiktorne obzirom da je čl. 9. 8. u koliziji s čl. 3. 9. istih propozicija koji štiti plasman i prava klubova u nacionalnim prvenstvima na osnovu kojih klubovi stječu pravo nastupa u europskim klupskim takmičenjima u narednoj sezoni.

U dokazne svrhe pregledani su Odluka Upravnog odbora TVL od 07. 01. 2016., verifikacija citirane Odluke Upravnog odbora TVL od 15. 01. 2016. i pisano izvješće Nikole Marjanovića od 01. 02. 2016. godine.

Nakon provedenog dokaznog postupka te imajući u vidu dokumentaciju dostavljenu ovom sudu nespornim je zaključiti da su se u postupanju prijavljenih ostvarili svi bitni elementi disciplinskog prekršaja iz odredbe čl. 36. DP.

Naime, odredbom čl. 9. 8. Propozicija natjecanja TVL svaki klub sudionik lige ima pravo registrirati novog igrača i na taj način prošiti listu registriranih igrača i to najkasnije do 31. 12. 2015. Svaki novoregistrirani igrač mora imati status slobodnog igrača, tj. da nije nastupio ni za jedan klub u sezoni 2015/2016 u natjecanjima zemalja članica LEN-e odnosno za neke od klubova zemalja članica navedene međunarodne asocijacije u službenim utakmica nacionalnih takmičenja ili europskih klupskih natjecanja pri čemu treba priložiti potvrdu nacionalnog Saveza. Da bi novoregistrirani igrač stekao pravo nastupa mora ispunjavati uvjete iz čl. 9. t. 3. ovih Propozicija. Igrač koji je bio registriran a nije nastupio jer je bio prijavljen u zapisnik utakmice može promijeniti klub, ali samo i isključivo uz suglasnost Upravnog odbora TVL, zaključno s 31. 12. 2015. godine, a na zahtjev igrača i kluba u koji prelazi.

Iz odluke Upravnog odbora TVL od 07. 01. 2016. i to t. 1. citirane odluke proizlazi da igrači Filip Kljajević, Dragan Drašković i Srđan Aksentijević ne mogu priječi ni biti registrirani za BVK Crvena Zvezda jer ih ograničava čl. 9. Propozicija TVL, jer su nastupili u Gruziji za klub na kvalifikacijskom turniru CL u sezoni 2015/2016, a Gruzija je članica LEN-e.

Iz verifikacije Odluke Upravnog odbora od 15. 01. 2016. razvidno je kako je tom odlukom navedeni Upravni odbor na sjednici održanoj u Beogradu istog dana potvrdio  odluku od 07. 01. 2016. kojom gore spomenuti igrači ne mogu prijeći niti biti registrirani za BVK Crvena Zvezda iz Beograda.

Iz pisanog izvješća Nikole Marjanovića, delegata utakmice 12. kola TVL između VK Vojvodina i BVK Crvena Zvezda iz Beograda razvidno je da je imenovani delegat na tehničkom sastanku prije utakmice suce utakmice Miroslava Vlašića i Marka Matijevića te predstavnike VK Vojvodina Veljka Drezgića i BVK Crvena Zvezda Viktora Jelenića upoznao sa sadržajem dopisa povjerenika lige Milivoja Bebića da igrači Filip Kljajević, Dragan Drašković i Srđan Aksentijević ne mogu nastupiti za BVK Crvena Zvezda, s čime su prema vlastitom kazivanju imenovani već bili upoznati. Međutim, da Viktor Jelenić nije htio izostaviti navedene igrače već da je inzistirao na njihovom igranju, poradi čega su suci utakmice odbili da sude utakmicu te da ista stoga nije odigrana.

Naime, što se tiče očitovanja prijavljenih Viktora Jelenića i BVK “Crvena Zvezda” kazati je da je stav Upravnog odbora TVL da se treba u potpunosti pridržavati Propozicija TVL bez obzira je li neki od članaka Propozicija u eventualnoj koliziji s pravilnicima nacionalnih saveza obzirom da su Propozicije natjecanja važeće za regionalno natjecanje, a i sami nacionalni vaterpolo savezi su ih kao takve prihvatili.

Imajući u vidu citiranu odredbu Propozicija TVL za 2015/2016 odnosno čl. 9. 8., kao i Odluke Upravnog odbora TVL od 07. 01. 2016. i 15. 01. 2016., a posebno izvješće delegata navedene utakmice Nikole Marjanovića iz kojeg proizlazi kako je imenovani delegat na tehničkom sastanku pred utakmicu upozorio predstavnike oba kluba i suce utakmice da igrači Filip Kljajević, Dragan Drašković i Srđan Aksentijević nemaju pravo nastupa na toj utakmici te ih ujedno upoznao s dopisom Povjerenika lige Milivoja Bebića u kojem su navedeni razlozi nemogućnosti nastupanja imenovanih igrača, a što je predstavniku i predsjedniku BVK “Crvena Zvezda” Viktoru Jeleniću i od ranije bilo poznato, ali unatoč tome spomenute igrače nije htio izostaviti iz prijave nastupa već je ostao dosljedan u stavu kluba da oni mogu i imaju pravo igrati, nespornim proizlazi da su BVK “Crvena Zvezda” i njen predstavnik, odnosno predsjednik kluba Viktor Jelenić odbili nastupanje na navedenoj prvenstvenoj utakmici. Ujedno, kako su BVK “Crvena Zvezda” i njen predsjednik Viktor Jelenić 29. 01. 2016. u Kragujevcu, u istom takmičenju odbili nastupiti i na utakmici 11. kola TVL 2015/2016 između VK “Radnički” i BVK “Crvena Zvezda” te su svojim postupkom ponovili prekršaj iz čl. 36. 1. DP-a čime su ostvarili sva bitna obiljžja disciplinskog prekršaja iz čl. 36. 2. DP TVL, poradi čega su i proglašeni odgovornima.

Kod donošenja odluke o sankciji, sudac je prekršiteljima kao otegotnu okolnost uzeo iskazanu upornost i odlučnost u počinjenju prekršaja, kao i sve štetne posljedice i veliku mrlju koju su ovakovim postupanjem nanijeli TVL, dok posebnih olakotnih okolnosti ovaj put disciplinski sudac nije našao.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke podnositelj prijave te prijavljenici, klub BVK “Crvena Zvezda” i predsjednik istog kluba Viktor Jelenić mogu izjaviti žalbu u roku od 8 (osam) dana po uručenju iste i to Disciplinskom sudu lige putem Povjerenstva za natjecanje sa sjedištem u Splitu.

 

Disciplinski sudac

 

 

Damir Mišić, dipl. iur.